RUSZA NABÓR NA SZKOLENIA „UNPLUGGED” –

REKOMENDOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Fundacja Inspiratornia kontynuuje projekt szkoleń adresowanych do pedagogów i nauczycieli  z Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged”. Program jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat i jest wdrażany w Polsce.

Unplugged opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Stąd popularyzacja tej dobrej praktyki wśród osób mających zawodowo kontakt z młodzieżą. Szkolenie prowadzi pedagog i specjalista terapii uzależnień Elżbieta Stawecka – na co dzień pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE.

– Szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod aktywizujących. Ze względu ta to, że jednym z założeń szkolenia jest przeprowadzenie przez uczestników jednej lekcji – mają okazję w trakcie warsztatu wcielić się w role uczniów oraz nauczycieli.

Elżbieta Stawecka w swojej pracy zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz przemocy rówieśniczej. Uczestniczyła w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. W latach 2011–2015 pracownik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej. Jest specjalistą terapii uzależnień. W 2017 roku rozpoczęła naukę Polskiego Języka Migowego.

– Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem adresatów – mówi Maja Ruszpel, prezeska Fundacji Inspiratornia. – Do pierwszej edycji szkoleń zgłosiło się ponad 230 chętnych – pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli. Także po zakończeniu naboru uczestników Fundacja Inspiratornia otrzymywała zapytania dotyczące możliwości uczestnictwa w projekcie. Niestety mogliśmy przyjąć tylko 100 osób – stąd zdecydowaliśmy się na kontynuację.

W 2019 roku – podobnie jak w 2018 – odbędzie się także 5 szkoleń, w których w sumie weźmie udział 100 osób.

Zgłoszenia można nadsyłać wyłącznie za pomocą formularza, który znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

 

TERMINY:

  • 8 – 9 marca w godzinach 10:00-18:00 oraz 10:00-15:30
  • 5 – 6 kwietnia w godzinach 10:00-18:00 oraz 10:00-15:30
  • 17-18 maja w godzinach 10:00-18:00 oraz 10:00-15:30
  • 28-29 czerwca w godzinach 10:00-16:00 oraz 10:00-17:30
  • 19-20 lipca w godzinach 10:00-18:00 oraz 10:00-15:30

Miejsce: Warszawa, Pracownia Duży Pokój, ul. Kubusia Puchatka 2

Opłata: 100 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w celu przeciwdziałania narkomanii, szkoły mają obowiązek prowadzić systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych. Unplugged jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

WIĘCEJ O PROGRAMIE : http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

                                            

Komentarze są wyłączone.